Player Rankings
Onslaught
Rank Player Points
1 bitchh [12274] 2244.96
2 Steve [11552] 442.08
3 Myxys [17604] 343.37
4 Dave92 [11267] 339.19
5 Myhasyk [17310] 313.84
6 Mizusumashi [17] 219.49
7 [<IT>].RickyGold [15211] 219.35
8 Brainbug [7325] 210.52
9 Zoomsterr [14389] 209.81
10 Genx [16215] 201.94